Navigationsskolegränd

Navigationsskolegränd är en dagverksamhetsenhet i första hand för personer med fler funktionshinder.

På enheten finns olika rum för sinnesstimulering och i anslutning till rummen kan man lyssna på musik. Målsättningen är att varje person skall få minst en upplevelse per dag vid sidan av sin grundvård och olika  träningsprogram. 

Fastigheten används även av fritidsledaren, korttidshemmet och omsorgsförbundets boenden under kvällstid och helger för olika aktiviteter. På Navigationsskolegränd finns 8-10 arbetstagare per dag och personalen består av en förman och fem övrig personal.