Stöd för närståendevård

Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, person med funktionsnedsättning eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Du som vårdar en närstående kan ansöka som stöd för närståendevård. Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos KST.

Om du vårdar en person 65 år eller äldre ska du i regel vända dig till din hemkommun.

Stödet innebär ett arvode och också möjlighet till avlastning. Du har rätt till fem dygsn lagstadgad ledighet per månad. 

 

Arvode

Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Det finns tre olika klasser för vårdarvodena. Det finns skilda kriterier för vårdbehövande under 18 år och vårdbehövande 18 år och äldre.

Vårdklass 1 413,45 euro/månaden
Vårdklass 2 608,00 euro/månaden
Vårdklass 3 918 euro/månaden

 

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 890.