Service som stöder rörligheten

Det som tidigare hette färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, heter idag stöd för rörligheten.

Stöd för rörligheten ordnas för dig som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller någon annan liknande funktionsnedsättande orsak.

Service som stöder rörligheten ordnas främst för dig som är äldre med nedsatt funktionsförmåga på grund av ålder och som inte har rätt till transporttjänster för gravt handikappade enligt handikappservicelagen. Stödet ges för att du ska kunna uträtta ärenden eller genomföra annat som hör till det dagliga livet för att du ska kunna leva självständigt och upprätthålla sociala nätverk.

Omfattning av servicen som stöder rörligheten fastställs inte i lag, utan omfattningen är beroende av ditt uppskattade individuella behov. Servicen beviljas inom ramen för tillgängliga budgetmedel.

 

Olika former av stöd för rörligheten

  • Service som stöder rörligheten kan beviljas i form av
  • handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning
  • ledsagarservice
  • grupptransport
  • ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, färdtjänstbil eller annat motsvarande fordon, eller på något annat lämpligt sätt.

 

Ersättning för skäliga kostnader

Ersättning för skäliga kostnader är kanske den form av stöd som förknippas med stöd för rörligheten (tidigare färdtjänst enligt socialvårdsförordningen).

För att du ska ha rätt till ersättning för skäliga kostnader ska ditt hushålls bruttoinkomst och besparingar understiga följande summor.

  Bruttoinkomst €/månad Maximala besparingar  (€)  
Ensamstående    1 800,00   6 000,00
Makar/sambos   2 500,00   10 000,00

                 

KST ersätter högst åtta (8) enkelresor per månad för fritids-, ärende- och rekreationsresor. Resorna sker inom Åland.

Den så kallade självrisken, alltså hur mycket du själv betalar per resa är för år 2021 fastställd till 5 euro per resa, eller 25 procent av resekostnaden om resan överstiger 20 euro.

 

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 890.