Funktionsservice och sysselsättning

Funktionsservice vänder sig till dig som på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom behöver olika former av stöd för att upprätthålla din funktionsförmåga.

Målet med servicen och stödåtgärderna är att du ska klara dig själva så långt det går. 

Servicen och stödåtgärderna ordnas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp om du inte med stöd av någon annan lag kan få tillräckliga och lämpliga tjänster.  

När du beviljas service och stöd enligt handikappservicelagen bedömer vi

stödbehovet utgående från din funktionsnedsättning i relation till det du ansöker om

hjälpinsatsen, omfattningen och hur vi kan möjliggöra att du kan bli delaktig i det dagliga livet

om den service som beviljas är oundgänglig, nödvändig och skälig. 

Särskild skyldighet att ordna vissa tjänster

KST har särskild skyldighet att ordna vissa tjänster och service i enlighet med handikappservicelagen. 

Till den service som KST är skyldig att ordna hör

  • färdtjänst
  • dagverksamhet
  • personlig assistans
  • serviceboende och
  • ändringsarbeten i bostaden.

Ersättningar och stödformer som beviljas inom ramen för budgeterade medel är

  • anpassningsträning
  • redskap
  • handikappanpassning av bil
  • extra klädkostnader och
  • ersättning för specialkost.

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 890.